wettelijke waarschuwing

PRIVACYVERKLARING

HENKEL FREIXENET BELGIUM BV (hierna ook “Freixenet Belgium”, “we” of “wij”), met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Schildesteenweg 92 (Ondernemingsnummer 0537.696.833), is zich ervan bewust dat de privacy van zijn klanten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze website wordt beheerd door Freixenet Belgium in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie. Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is:
HENKELL FREIXENET BELGIUM BV
Schildesteenweg 92
2520 Oelegem (Ranst)
de Muynck Patricia
+32 (0)3 312 81 30
freixenet@keepitquiet.be

CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

HENKELL FREIXENET BELGIUM BV
Schildesteenweg 92
2520 Oelegem (Ranst)
de Muynck Patricia
+32 (0)3 312 81 30
freixenet@keepitquiet.be

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken.

Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan Freixenet Belgium de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • naam en voornaam, aanspreking;
 • leeftijd;
 • contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • taalvoorkeur;
 • identificatiegegevens, zoals ID-kaart nummer of ondernemingsnummer;

U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen of events).

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om:

 • locatiedata (locatiegegevens verzameld via sociale media of IP-adressen van uw toestel; gpssignalen die door een mobiel toestel worden verstuurd);
 • informatie van cookies, webbakens of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze website surft of op de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina’s van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem. Deze informatie laat ons toe u te identificeren tijdens uw bezoek van de Freixenet website. In onze Cookie Policy vindt u meer informatie over hoe wij dat doen.

HOE VERZAMELEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen omdat u deze aan ons meedeelt, via onze website of sociale media, onder meer door:

 • het boeken van een rondleiding op bij Freixenet via de website;
 • registratie op de website;
 • het invullen van een contactformulier;
 • online inschrijving op de nieuwsbrief;
 • deelname aan een wedstrijd of een enquête.

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Freixenet Belgium verzamelt uw persoonsgegevens om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

 • om te reageren op uw (online)vragen over onze producten of diensten, om u informatie te verstrekken over onze producten en om onlineaanbiedingen te volgen;
 • om de door u bestelde producten en diensten te leveren;
 • om uw identiteit en financiële gegevens voor de betaling van onze producten en diensten te controleren;
 • om website te optimaliseren en onze producten en diensten te verbeteren;
 • om u aangepaste informatie te verstrekken en om u, op basis van uw interesses en browsehistoriek op onze website, producten of diensten voor te stellen waarvan wij denken dat ze u zouden interesseren;
 • om klachten over onze producten of diensten of m.b.t. onze website te onderzoeken;
 • om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance;
 • om het gebruik van accounts te analyseren en te monitoren met als doel om fraude, terrorisme, bedrog, veiligheidsincidenten en criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten;
 • om periodiek marketingacties te voeren (per post, per telefoon of per e-mail) met aanbiedingen van producten en diensten, wedstrijden, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;
 • om nu en dan contact met u op te nemen (via email of telefonisch) voor specifiek marktonderzoek;
 • om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op specifieke formulieren op onze website, in schriftelijke mededelingen of via e-mail.

Freixenet Belgium kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken (i) nadat u uitdrukkelijke toestemming hebt verleend (via het invullen van registratie-of contactformulieren) en (ii) voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden zoals hierboven uiteengezet of (iii) vereist is in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen. In andere gevallen vindt de verzameling en verwerking plaats in het kader van commerciële doelstellingen, op basis van een belangenafweging tussen Freixenet Belgium als onderneming enerzijds, en u als klant anderzijds.

HOE WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met externe serviceproviders die door Freixenet Belgium worden ingeschakeld voor het leveren van diensten zoals datahosting, infrastructuurvoorzieningen, IT-services, e-mailleveringsdiensten en andere soortgelijke diensten, om dergelijke derde partijen in staat te kunnen stellen deze diensten te verlenen. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Economische Ruimte (EER)), zoals bijv. de Verenigde Staten van Amerika. Deze doorgifte van gegevens buiten de EER is rechtmatig indien de ontvanger van de gegevens zich bevindt in een land dat een passend beschermingsniveau biedt na een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Het is mogelijk dat sommige van die landen geen gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming hebben om het gebruik van uw persoonsgegevens te beschermen. In dit geval hebben wij onderzocht of passende voorzorgsmaatregelen zoals binnen de EU mogelijk zijn, bijv. door te voorzien in standaardcontractbepalingen. In specifieke gevallen vragen wij uw voorafgaande toestemming om uw persoonsgegevens buiten de EER door te geven. Voor meer informatie over de doorgifte van gegevens kunt u de procedure volgen die wordt beschreven in het artikel “Rechten van de betrokkene”

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

In het geval dat de activiteiten van Freixenet Belgium worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy.

BEWAARTERMIJN EN BESCHERMING

Wij zullen uw persoonsgegevens in onze systemen bewaren gedurende de langste van de volgende perioden: (i) zo lang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; (ii) elke bewaartermijn die wettelijk vereist is; of (iii) het einde van de aansprakelijkheidsperiode waarin rechtszaken of onderzoeken zouden kunnen ontstaan met betrekking tot onze producten of diensten.

Na het verstrijken van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden de persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging, zoals het gebruik van antivirus, firewalls, beveiligde servers, wachtwoordbescherming,…

Ons personeel dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is opgeleid om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. Zij krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover zij deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Wanneer wij optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een aantal rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens, waaronder:

 • toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren;
 • ons vragen de persoonsgegevens die wij over u bewaren en die onjuist zijn, te corrigeren;
 • ons vragen om uw persoonlijke gegevens te laten wissen;
 • de toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken (op voorwaarde dat wij uw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken);
 • beperkingen op te leggen aan onze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • ons te vragen uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (gegevensoverdraagbaarheid)

Wij zullen alle uitoefening van uw rechten als betrokkene behandelen in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke privacyregelgeving. Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via freixenet@keepitquiet.be

KLACHTEN

Indien u vragen of klachten heeft in verband met deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, kunt u contact met ons opnemen via:

freixenet@keepitquiet.be / Schildesteenweg 92, 2520 Oelegem

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan en wij de kwestie niet voor u kunnen oplossen, kunt u de zaak aanhangig maken bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be

KINDEREN EN ONZE WEBSITE

Freixenet Belgium begrijpt hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet opzettelijk ontworpen voor of gericht op kinderen. Het is ons beleid om nooit bewust informatie te verzamelen of te bewaren over personen jonger dan 18 jaar via onze websites. Als u jonger bent dan 18 jaar moet u toestemming hebben van een ouder of voogd om informatie via onze website te verstrekken. Vraag hen om deze informatie te controleren voordat je met ons communiceert.

COOKIES

Het navigeren op onze website kan ertoe leiden dat er cookies naar uw computer worden gestuurd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt.

PHP

Functioneel

Gebruik

We gebruiken PHP voor website development.

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
age-consent
Expiratie
session
Functie
Age consent to visit this website

WPML

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WPML voor locale management.

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
wp-wpml_current_language
Expiratie
1 dag
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren

Google Analytics

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistics.

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
_ga
Expiratie
2 jaren
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
_gid
Expiratie
1 dag
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
_gat_gtag_UA_*
Expiratie
1 minuut
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
_gat
Expiratie
1 minuut
Functie
Verzoeken van bots filteren

Complianz

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie consent management.

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
complianz_policy_id
Expiratie
365 dagen
Functie
Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
Naam
cmplz_stats
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
complianz_consent_status
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
cmplz_marketing
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
cmplz_user_data
Expiratie
365 dagen
Functie
Bepaalt welke cookiebanner vertoond moet worden
Naam
cmplz_banner-status
Expiratie
365 dagen
Functie
Store if the cookie banner has been dismissed
Naam
cmplz_policy_id
Expiratie
365 dagen
Functie
Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
Naam
cmplz_statistics
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
cmplz_preferences
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
cmplz_functional
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
fpestid
Expiratie
Functie
Naam
continueReview
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_consented_services
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
_ga_YT5MQ3XWXW
Expiratie
Functie
Naam
_fbp
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrerTime
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrer
Expiratie
Functie
Naam
debug
Expiratie
Functie
Naam
loglevel
Expiratie
Functie
Naam
__ssid
Expiratie
Functie
Naam
wp-autosave-1
Expiratie
Functie

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01/06/2021. Wij kunnen deze van tijd tot tijd aanpassen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en wij raden u aan hier regelmatig te kijken om er zeker van te zijn dat u het eens blijft met onze gegevensverwerkingsactiviteiten.

COMPLIANCE ORGANIZATION

The topic of Compliance has considerably gained in importance as a result of the steady international growth our company and the increasing legal requirements. Consequently, we developed a Compliance Management System. Within the framework of this system, a Compliance organization was established whose Compliance representatives are available as neutral and independent contact persons for any questions in relation to the topic of Compliance.

If there is any indication of a (potential) violation of the law in relation to Henkell Freixenet, you have the possibility to send us – completely confidential – a message via our Compliance contact.

COMPLIANCE CONTRACT

Anonymous message submission: www.report-securely.eu/henkell-freixenet

As an alternativ, you have the possibility to send an e-mail to the Compliance organization of our company: compliance@henkell-freixenet.com. We will carefully investigate the reported matter and, if necessary, take appropriate action.