Algemene voorwaarden

Wettelijke waarschuwing

Deze wettelijke waarschuwing bevat de normen voor het gebruik van het portaal www.freixenet.be, Freixenet België, met zetel in Schildesteenweg 92 – 2520 Oelegem (België), als eigenaar van het portaal aan de internetgebruikers ter beschikking stelt, met als enige doel het verstrekken van informatie over de aangeboden producten en diensten. De toegang en/of het gebruik van het portaal impliceert de hoedanigheid van gebruiker van het platform evenals de complete acceptatie van deze algemene voorwaarden, van toepassing onverminderd de bijzondere of speciale voorwaarden die eventueel vastgelegd worden. Indien u deze gebruiksvoorwaarde niet accepteert krijgt u geen toegang tot het portaal en/of mag u het portaal niet gebruiken.

1. Identiteit van de eigenaar van de website

In overeenstemming met de informatieverplicht vastgelegd in artikel 10 van de Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende Diensten van de Maatschappij van Informatie en Elektronische Handel, worden de volgende identificatiegegevens van het bedrijf meegedeeld:

 

Benaming: Freixenet België bvba
Maatschappelijke zetel: Schildesteenweg 92 – 2520 Oelegem, België
BTW: BE 0537 696 833

 

Eender welke vermelding van de verantwoordelijke in dit document wordt geacht gericht te zijn aan Freixenet België en aan de in dit hoofdstuk verstrekte contactgegevens.

 

2. Gebruikers

Hoewel de gebruikers voor de toegang en/of het gebruik van het portaal zich niet hoeven te registreren, is het mogelijk dat het gebruik van sommige diensten onderhevig gemaakt wordt aan het invullen van een registratieformulier en het gebruik van een toegangscode bestaande uit een gebruikerscode (login) en een wachtwoord (password), toegestuurd na het registratieproces. In verband met het registratieproces en de gevraagde gegevens is de gebruiker verplicht deze te verstrekken en de informatie correct, exact, up-to-date en compleet te houden; de gebruiker is verplicht om eender welke wijziging mee te delen aan de verantwoordelijke, en dit door middel van het formulier dat toegankelijk is vanaf de website. De gebruiker is hiervoor verantwoordelijk. Verder verbindt de gebruiker zich ertoe de toegangscodes op veilige en betrouwbare wijze te gebruiken, ze niet ter beschikking van derden te stellen en het verlies of de diefstal van de toegangscodes en de mogelijke toegang van een derde tot zijn toegangscodes aan de verantwoordelijke mee te delen.

 

3. Intellectueel en industrieel eigendom

Deze website is het eigendom van Freixenet België.

De gebruiker aanvaardt dat de verantwoordelijke de enige eigenaar is of over de licentie beschikt voor de inhoud van deze website, met andere woorden, en enkel bij wijze van opsomming, op de teksten, berichten, foto’s, ontwerpen, logotypes, broncodes, grafieken, beelden, tekeningen, audio, video, informaticaprogramma’s, multimedia producten, de “look-and-feel”, de merken, de handelsnamen en de identificatietekens die op de website verschijnen.

De toegang van de gebruiker tot deze website impliceert geen enkel type van verzaking, transmissie, afstand, compleet of gedeeltelijk, of licentie van deze intellectuele en industriële eigendomsrechten, en verleent evenmin een gebruiks-, wijzigings-, beheers-, reproductie-, distributie-, openbaar communicatierecht zonder de voorgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaars van deze rechten.

De gebruiker mag de inhoud en/of de in de website geïntegreerde elementen enkel en alleen bekijken, oproepen, printen, downloaden en opslaan voor eigen persoonlijk gebruik, privaat en niet winstgevend, met andere woorden, zonder commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de oorsprong van voornoemde elementen en het copyright symbool en/of de opmerkingen over het industriële eigendom van zijn eigenaars ten alle tijden behouden blijven.

Verzending door de gebruiker van informatie op het portaal, via e-mail, formulier of eender welk ander middel, impliceert door deze eenvoudige handeling het verstrekken aan de verantwoordelijke van een gratis, niet exclusieve, wereldwijde en in tijd onbeperkte licentie toegestaan door de geldende wetgeving voor gebruik voor eender welke doel, met inbegrip van, bij wijze van opsomming, maar niet beperkend, reproductie, openbare communicatie, verdeling, transformatie, vertaling, verspreiding, afwijzing of verwijdering van informatie, bewerking, integratie in databases, commercieel beheer, in eender welk formaat, middel of technologie die op dit ogenblik bekend is, of die in de toekomst bekend kan worden, van deze informatie en inhoud; met deze licentie kan deze inhoud geïntegreerd en gecommercialiseerd worden, bijvoorbeeld op CD-ROM, DVD, internet, papier of andere middelen. De gebruiker verleent eveneens het recht van toegang of sublicentie van deze rechten aan derden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het feit dat de informatie en/of de inhoud geen inbreuk pleegt op rechten van derden noch op normen, en dat het evenmin om vertrouwelijke informatie gaat; de gebruiker is verder verplicht om de verantwoordelijke en/of zijn vertegenwoordigers, werknemers, etc. te bevrijden van eender welke aansprakelijkheid die zou kunnen resulteren uit het ondernemen van acties, al dan niet juridisch, veroorzaakt door de schending van de rechten van derden of de geldende wetgeving.

De gebruiker verbindt zich ertoe de vermeldingen zoals copyright ©, ® en TM die in de website verschijnen in de materialen van de website, in alle diensten of informatie hierdoor verkregen, niet te verwijderen of te veranderen om de bescherming van deze rechten te garanderen.

 

4. Bescherming van persoonlijke gegevens

Om de inhoud en/of diensten van het portaal op te roepen of te gebruiken kan de verantwoordelijke vragen om formulieren in te vullen die verband houden met de behandeling van persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met de bepalingen van de organische wet 15/1999, van 13 december, inzake de Bescherming van Persoonlijke Gegevens en zijn Reglement, goedgekeurd door middel van het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, en de wet 34 / 2002, van 11 juli, inzake Diensten van de Maatschappij van Informatie en Elektronische Handel, informeert de verantwoordelijke u dat de persoonlijke gegevens die u ons hierbij meedeelt, met inbegrip van uw e-mail adres en de gegevens waartoe de verantwoordelijke toegang heeft of krijgt tengevolge van uw bezoek aan de website of die zouden kunnen resulteren uit de met de gebruiker tot stand gebrachte relatie, zelfs na het einde ervan, in het archief van de verantwoordelijke behandeld zullen worden, op dit ogenblik op correcte wijze ingeschreven in het bevoegde Algemene Register voor de Bescherming van de Persoonlijke Gegevens, met de doelstellingen vermeld in voornoemde verklaring.

De gebruiker verklaart dat alle verstrekte informatie correct, exact en compleet is, en verbindt zich ertoe deze informatie up-to-date te houden, en alle veranderingen onmiddellijk mee te delen. Indien de gebruiker persoonlijke gegevens van andere natuurlijke personen meedeelt, aanvaardt hij de plicht om voor voornoemde gegevens de vereisten, resulterend uit de organische wet 15/1999, van 13 december (LOPD) te vervullen, en meer specifiek de plicht om de titularissen van de persoonlijke gegevens in te lichten en hun goedkeuring te vragen voor de verwerking van voornoemde persoonlijke gegevens.

Door het invullen van het registratieformulier en zijn acceptatie door op de knop te klikken, en het verzenden van informatie door middel van eender welk elektronisch formulier of e-mail, fax, SMS, etc. verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord met het feit dat de verstrekte persoonlijke gegevens in het betreffende archief opgenomen en vertrouwelijk en conform de vastgelegde doeleinden behandeld zullen worden.

Het gebruik van deze website is beperkt tot meerderjarigen. Bijgevolg, om de persoonlijke gegevens van minderjarigen te verwerken, moeten deze op voorhand de toestemming krijgen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die beschouwd zullen worden als verantwoordelijken voor alle handelingen die de onder hun toezicht staande minderjarigen uitvoeren.

Ondanks het feit dat de verantwoordelijke de vereiste stappen genomen heeft om de persoonlijke gegevens te beveiligen, moet de gebruiker er zich van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen in het internet niet altijd perfect werken.

De gebruikers die hun gegevens verstrekt hebben kunnen zich wenden tot de verantwoordelijke van het archief om de toegangs-, rectificatie- of annuleringsrechten van gegevens uit te oefenen of zich te verzetten tegen het gebruik en de afstand van de gegevens, evenals het recht om de verstrekte toestemming te herroepen, die kunnen worden uitgevoerd door de gebruiker of door de persoon die hem vertegenwoordigt, en dit door middel van een schriftelijke en ondergetekende aanvraag, gericht aan het adres vermeld in paragraaf 2 van dit document. De aanvraag moet de volgende gegevens vermelden: voornaam en familienaam van de gebruiker, woonplaats voor kennisgevingen, fotokopie van het identiteitsbewijs of paspoort, en de concrete inhoud van het uit te oefenen recht.

 

5. Gebruik van Cookies

Met betrekking tot het gebruik van de cookies, informeert de verantwoordelijke de gebruiker dat wanneer deze de verschillende beeldschermen en pagina’s van deze website bezoekt, cookies gebruikt worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat de server op de harde schijf van een uitrusting kan bewaren om informatie over de gebruiker te bewaren. De cookies kunnen alleen gelezen worden door de website die ze naar de uitrusting gestuurd heeft. Het is geen uitvoerbaar bestand, en verspreidt of bevat geen virussen. De verantwoordelijke gebruikt deze gegevens enkel en alleen om zijn diensten te verbeteren. De informatie die door middel van dit mechanisme wordt opgeslagen, maakt het de gebruiker mogelijk om de gebruiker te herkennen telkens wanneer hij de website bezoekt, en om informatie te verstrekken over de datum en het tijdstip van het bezoek, om enkele parameters op de eigen website te meten en om het aantal gedane bezoeken te schatten, waardoor de verantwoordelijke de diensten die hij aanbiedt op meer doeltreffende wijze kan meedelen, beschrijven en verbeteren. De gebruikte cookies worden op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen. Door de opgeslagen cookies kan de inhoud van de harde schijf van de gebruiker echter niet gelezen worden, en evenmin de cookies die door andere providers gemaakt zijn. De gebruikte cookies zijn noch invasief, noch schadelijk, en kunnen gedeactiveerd worden door middel van de optie die hiervoor in de browser voorzien is.

U kunt ten allen tijde cookies van deze site aanvaarden of verwijderen, door de instellingen van uw browser te activeren of aan te passen. Informatie over de te volgen procedure om cookies in te schakelen, uit te schakelen of te verwijderen is te vinden op de website van uw internetbrowserprovider via uw helpscherm. U kan naar: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html gaan voor informatie over veelgebruikte browsers.

Houd er rekening mee dat als cookies zijn uitgeschakeld of verwijderd, mogelijk niet alle functies van de website werken zoals bedoeld.

 Als u alle cookies die door de bezochte websites zijn achtergelaten wilt opschonen, vindt u hier links naar drie programma’s die uw trackingcookies opschonen:

 

1)http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_personal_security.php,

2)http://www.spybot.info/en/download/index.html,

3)http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/.

 

6. Wet inzake diensten van de informatiemaatschappij

De verantwoordelijke stelt aan de gebruikers links ter beschikking die uitsluitend informatief zijn, echter zonder de inhoud, producten en diensten aangeboden door de door deze links gekoppelde websites te kennen, te controleren, te garanderen of aan te bevelen.

Bijgevolg aanvaardt de verantwoordelijke geen verantwoordelijkheid voor eender welk thema met betrekking tot de website die door middel van een link met deze website verbonden wordt.

Iedereen die op zijn website een link naar de website van de verantwoordelijke wil instellen, moet de volgende voorwaarden vervullen:

1)De link is alleen toegestaan op de homepage, met andere woorden op www.freixenet.be,diepe links en frames zijn verboden.

2)Met de link worden geen valse, incorrecte of beledigende verklaringen afgelegd of mededelingen gedaan, en evenmin verklaringen en mededelingen die inbreuk plegen op de wet, de moraal en de goede zeden, en dit met betrekking tot de verantwoordelijke, zijn leidinggevend persoonlijk, werknemers, producten, etc.

3)Links vanaf pagina’s met illegale inhoud, racistische verklaringen, beledigende inhoud, etc; zijn verboden.

4)Het instellen van een link betekent niet dat er tussen de verantwoordelijke en de eigenaar van de website waarnaar verwezen wordt een wettelijke relatie of samenwerking bestaat.

5)De verantwoordelijke van de website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of de diensten aangeboden op de website met de link in kwestie.

 

7. Verantwoordelijkheid

De gebruiker aanvaardt dat het gebruik van het portaal, de inhoud en/of de diensten op zijn enige en exclusieve verantwoordelijkheid gebeurt en dat de verantwoordelijke niet garandeert dat de informatie exact, compleet en up-to-date is, wat ook geldt voor de beschikbaarheid en de continuïteit van de werking van het portaal, alsook de inhoud en/of diensten in kwestie; de verantwoordelijke garandeert evenmin dat controle plaatsvindt op virussen of andere elementen die het informaticasysteem of de elektronische documenten en bestanden, opgeslagen in het informaticasysteem, eventueel negatief kunnen beïnvloeden.

De verantwoordelijke van de website, in de meest ruime, juridisch toegelaten zin, sluit elke verantwoordelijkheid uit voor schade van eender welke aard die veroorzaakt kan worden aan de informatie van het portaal, de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van het portaal en de inhoud en/of diensten in kwestie.

 

8. Onderbreking, opheffing en annulering

De verantwoordelijke zal, binnen de limieten van het redelijke, alles ondernemen om elke dag van het jaar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het portaal te garanderen. Hij behoudt zich echter het recht voor de toegang, de diensten en/of de inhoud van het portaal te wijzigen, te elimineren, te onderbreken, op te heffen en/of te annuleren, en dit zonder voorgaande waarschuwing en op elk gewenst ogenblik.

 

9. Van toepassing zijnde wet en wetgeving

De wettelijke waarschuwing wordt geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de Belgische wetgeving, waaraan beide partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen. Indien de wetgeving het mogelijk maakt dat de partijen aan hun bevoegde rechtbank kunnen verzaken en zich aan een andere kunnen onderwerpen, onderwerpen de verantwoordelijke en de gebruiker, met uitdrukkelijke verzaking aan eender welke andere rechtbank, zich aan de rechtbanken en tribunalen van België.

© Freixenet België. Alle rechten voorbehouden.